Condizions chenerals

 • Os pres d’os libros encluyen l’IBA d’o 4% aplicable.
 • En crompas superiors a 60 € (drento d’a peninsula) no se cobrarán pas os gastos de nimbío.
 • Si no disposásenos d’un d’os tetulos le’n faríanos saber antis de prenzipiar con o nimbío.
 • A comanda la executará Gara D’Edizions S.L. a nomás tardar en o plazo de 6 días a contar dende l’atro’l día en que o clién aiga feito a suya comanda.

FORMAS DE PAGO ALMESAS

 • Pago a trabiés de transferenzia bancaria / Engreso en cuenta corrién.
 • Contra reemboso a trabiés de Correus (nomás que ta drento d’España).
 • Pago a trabiés de Paypal (o crompero abrá d’abonar as tarifas de comisión de Paypal: 4% d’o total + 0.40 de base fixa).

OPZIONS DE NIMBÍO Y PLAZOS D’ENTREGA:

Por Correu (*)

España:

 • Se puet triar entre a modalidá carta zerteficada (dica 2 kg) y paquete azul (dica 20 kg).
 • O plazo d’entrega gosa estar de 3 a 4 días en o caso d’a carta zerteficada.
 • O plazo d’entrega gosa estar de 5 a 7 días días en o caso d’o paquete azul.
 • En o caso d’un contra reemboso o plazo d’entrega gosa estar de 3 a 7 días pendendo en si ye carta zerteficada u paquete azul.

Internazional:

 • Se puet triar entre a modalidá carta zerteficada (dica 2 kg) y paquete azul (dica 20 kg).
 • O plazo d’entrega drento d’a Unión Europea gosa estar de 7 a 15 días en o caso d’a carta zerteficada y de 15 a 30 días por paquete internazional.
 • O plazo d’entrega drento d’a Unión Europea gosa estar de 20 a 30 días en o caso d’a carta zerteficada y de 30 a 90 días por paquete internazional.

(*) Ista informazión ye nomás orientatiba, no podemos asegurar una calendata esauta d’a entrega por pender unicamén d’a operatiba de Correus.

GASTOS DE NIMBÍO

Correu

España:

 • Tarifa bichén de Correus. Ta más informazión: www.correos.es
 • En crompras superiors a 60 € (drento d’a peninsula) no se cobrarán pas os gastos de nimbío.

Internazional:

TORNADAS / DREITO DE DESESTIMIENTO/RECLAMAZIÓN

 • A nuestra pulitica, cumplindo con a normatiba bichén, ye atorgar-li o dreito de tornar cualsiquier libro en o plazo de 7 días ábils dende a calendata de recullida por a suya parti.
 • Estará azeutau cualsiquier libro tornau en condizions normals (con o suyo embolicallo orichinal y sin d’usar).
 • En un plazo masimo de 30 días dende a recullida d’a tornada, Gara D’Edizions S.L. se compromete a lo reemboso de l’importe d’o libro pero no pas d’os gastos de nimbío abonaus en a comanda. O costo direuto de tornada d’o libro correrá a cargo d’o crompero.
 • Antis de realizar a tornada, abrá de comunicar-lo a trabiés d’un correu eletronico a y l’endicaremos a forma en que puet nimbiar-nos a comanda asinas como o modo en que se’n fará o reemboso. Ista comunizazión prebia ye indispensable ta cualsiquier tornada y debe encluyir-ie o tetulo d’o libro en custión.
 • Cualsiquier reclamazión se podrá fer nimbiando un correu eletronico a

LECHISLAZIÓN APLICABLE Y CHURISDIZIÓN COMPETÉN

 • As crompa-bentas realizadas en www.garadedizions.com se someten a la lechislazión española.
 • En o caso de cualsiquier conflito u discrepanzia estarán os Chuzgaus u Trebunals de Zaragoza os encargaus de resolber o problema.